Graphic

از آن هنگام که اولین نرم افزارهای گرافیکی برای استفاده در انواع رایانه ها عرضه شده تا به امروز بیـش از دو دهه می گذرد. در آغاز چنین تصـور می شد که پیشـرفت و رایج شدن این گونه نرم افزارها به تـدریج جای خلاقیت های دستی را می گیرد و ارزش تولید محصولات گرافیکی به روش سنتی را از بین خواهد برد. در واقع نه تنها چنین اتفاقی روی نداد بلکه آنـچه که در گذشته بوسیله دست انجام می گرفـت امروزه از طریق امکانات و قابلیتـهای بسیار گسترده نرم افزارهای گرافیکی که در اختیار هنرمندان طراح قرار گرفته است به تصویر کشیده می شود.

نرم افزارهای گرافیکی
Flash FreeHand Illustrator CorelDraw AdobePhotoshop